Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Zasady korzystania przez Pacjentów z porad telemedycznych świadczonych przez serwis www.e-medycy.pl określa niniejszy Regulamin.

Słownik pojęć:

Teleporada – porady medyczne udzielane przez lekarzy i personel medyczny (pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów i inne podmioty) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w szczególności poprzez email, czat tekstowy, poradę telefoniczną (umawianą lub doraźną) lub poprzez połączenie wideo.

Czat z lekarzem lub pracownikiem medycznym – porada telemedyczna udzielana pacjentowi w formie czatu tekstowego w aplikacji na stronie www.e-medycy.pl.

Serwis e-medycy.pl – oprogramowanie dostępne przez Internet, którego celem jest m.in. udostępnienie Pacjentowi możliwości skorzystania z usług wspierających obsługę Pacjenta, jak na przykład: umówienie Porady Telemedycznej, umówienie wizyty w placówce medycznej, zmiana terminu porady lub wizyty, odwołanie porady lub wizyty, weryfikacja oraz wystawienie dokumentacji medycznej (skierowanie, recepta, ZUS ZLA).
Kontakt z lekarzem poprzez email – porada telemedyczna udzielana pacjentowi w formie komunikacji poprzez email (E-recepta, E-skierowanie, Telekonsultacja) w systemie www.e-medycy,pl.

E-recepta – recepta wydawana w postaci elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wydawania recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745);

E-skierowanie – skierowanie na leczenie, wydawane w postaci elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;

E-zwolnienie – zaświadczenie lekarskie stanowiące o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wydawane w postaci elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy w kwocie brutto.

Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.e-medycy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją.

Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.e-medycy.pl.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty medycznej drogą elektroniczną.

Usługodawca – Future Medicine sp. z o.o. ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, NIP: 7252327098, adres e-mail: kontakt@e-medycy.pl, tel. +48 790 580 424.

eWUŚ – eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Aktualna wiedza medyczna – jest to wiedza o sposobach postępowania medycznego, które zostały uznane na podstawie wyników poprawnie przeprowadzonych badań naukowych za rozwiązania optymalne z punktu widzenia bilansu korzyści i ryzyka związanego z ich stosowaniem w danym wskazaniu klinicznym. Definicja ta jest spójna z art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej (dostęp: https://nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej), zgodnie z którym „Lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo”, a także spełnia postulat funkcjonowania medycyny opartej na dowodach.

§1
Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminów konsultacji za pośrednictwem strony internetowej www.e-medycy.pl.

1.2. Usługodawca może zlecić wykonanie usługi innym podmiotom gospodarczym. Odpowiedzialność za wykonywane usługi ponosi podmiot udzielający porady, w tym za błąd w sztuce medycznej.

1.3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

1.4. Usługi medyczne online realizowane są za pośrednictwem oprogramowania MedFile (www.medfile.pl) w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu.

1.5 Porada telefoniczna, przez czat tekstowy lub wideo jest udzielana przez lekarzy lub pracowników medycznych. Aktualna lista specjalizacji medycznych świadczących usługę dostępna jest w serwisie e-medycy.pl

1.6 Decyzję o wypisaniu e-recepty, zwolnienia oraz zaświadczenia zawsze podejmuje lekarz udzielający Porady Telemedycznej, na podstawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną dokumentację medyczną Pacjenta oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%.

1.6.1 Lekarz ma prawo odmówić preskrypcji leków w formie e-recepty, jeśli nie zachodzą podstawy do ich przepisania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej lub stan wiedzy lekarza powzięty zgodnie z dostępną dokumentacją medyczną oraz oświadczeniem Pacjenta jest nie wystarczający do przepisania leków.

1.6.2 Lekarz ma prawo odmówić wystawienia zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA jeśli nie zachodzą podstawy medyczne do jego wystawienia zgodnie z aktualnymi przepisami.

1.6.2 W przypadku braku preskrypcji leków, wystawienia zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA zwrot za usługę Teleporada i E-Zwolnienie nie należy się, zaś usługę w formie porady telemedycznej uznaje się za poprawnie wykonaną.

1.6.3 Nie wystawiamy recept na leki o potencjale uzależniającym. W przypadku braku preskrypcji leków na środki o potencjale uzależniającym zwrot środków za usługę E-recepta nie należy się, zaś usługę w formie porady telemedycznej uznaje się za poprawnie wykonaną.

1.7 Strona e-medycy.pl nie oferuje sprzedaży leków przez internet, zapewnia swoim użytkownikom teleporadę z możliwością otrzymania e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania po konsultacji medycznej online z lekarzem.

§ 2
Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

2.1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej www.e-medycy.pl.

2.2. Pacjent rezerwując wizytę zobowiązany jest:

2.2.1. Uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania oraz adres e-mail;

2.2.2. Uiścić przedpłatę w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.

2.3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

2.4. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego należy dokonać płatności przez system szybkich płatności internetowych PayU. Wyłącznie opłacone wizyty są realizowane.

2.5. Korzystanie z porad telemedycznych przez pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach Porady Telemedycznej z lekarzem lub pracownikiem medycznym zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z wymaganiami prawnymi i zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli w ramach porad telemedycznych lekarz lub inny pracownik medyczny stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać poradę.

2.7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas Porady telemedycznej.

2.8. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w wysokości nie mniejszej niż 100% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.

2.8.1. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 godzin przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 godziny do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za niezarezerwowany i dostępny dla pozostałych pacjentów.

2.8.2 Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:

2.8.2.1. za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.

2.8.2.2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.

2.8.3. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2.9. Usługa konsultacji świadczona jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługodawca nie gwarantuje dostępności podmiotu udzielającego teleporady medycznej w czasie rzeczywistym, a jedynie może gwarantować uzyskanie odpowiedzi w określonym czasie zgodnie z harmonogramem wskazanym w serwisie.

2.9.1. Usługa Telekonsultacji przeprowadzona jest w zakresie czasowym określonym w serwisie.

2.9.2 W przypadku usług: E-recepta, E-zwolnienie maksymalny czas realizacji usługi wynosi 24 godziny (w 90% przypadków od 5 minut do godziny).

2.10 Lekarz może poprosić o dostęp do IKP w celu weryfikacji dotychczas wystawionych recept. Niektóre leki zostaną wypisane po nadaniu dostępu lekarzowi do IKP (pacjent.gov.pl).

2.11 Konsultacja kończy się z chwilą otrzymania przez pacjenta analizy przedstawionych Lekarzowi lub pracownikowi medycznemu informacji. Decyzja o zakończeniu Konsultacji podejmowana jest za porozumieniem stron przez podmiot udzielający Porady telemedycznej oraz Użytkownika. W przypadku, kiedy Użytkownik zdecyduje o zakończeniu konsultacji, trafia ona automatycznie do archiwum. Jeżeli podmiot udzielający porady telemedycznej zakończy konsultacje, a pacjent chciałby wznowić konsultację, wówczas może podejmować próby wznowienia konsultacji nie częściej niż jeden raz w ciągu 24 godzin. Wznowienie konsultacji do 24 godzin odbywa się w ramach opłaty już wniesionej. Jeżeli Użytkownik nie wznowił konsultacji, trafia ona automatycznie do archiwum i uznawana jest za konsultację zakończoną po 24 godzinach od zakończenia jej przez podmiot udzielający teleporady. W takim przypadku, kontakt z podmiotem udzielającym Porady telemedycznej jest możliwy tylko po uiszczeniu ponownej opłaty przez Użytkownika.

2.12 W przypadku niemożliwości dokonania przez podmiot udzielający porady telemedycznej analizy informacji udzielonych przez pacjenta z powodu nieczytelności, uszkodzenia, niepoprawnego formatu pliku lub jakichkolwiek innych przyczyn technicznych, konsultację uznaje się za niebyłą. W takim przypadku Użytkownik zachowuje prawo do odbycia Konsultacji w ramach wniesionej opłaty w innym terminie.

§ 3
Reklamacje

3.1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

3.2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4
Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

4.1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 godziny przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej konsultacji i braku jej odwołania we wskazanym terminie, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

4.2. Odwołanie zarezerwowanego terminu konsultacji jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.

4.3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi.

4.4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin konsultacji w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania konsultacji, Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu konsultacji, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu konsultacji najpóźniej godzinę przed terminem. W razie odwołania konsultacji Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin konsultacji. W przypadku braku akceptacji nowego terminu konsultacji lub niewskazania go przez Usługodawcę, opłata podlega zwrotowi w całości.

4.6. Usługodawca dokona zwrotu opłaty w terminie od 7 do 14 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu konsultacji.

§ 5
Wymagania techniczne

5.1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

5.1.1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;

5.1.2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu;

5.1.3. minimalne wymagania sprzętowe:

5.1.3.1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory);

5.1.3.2. 512 MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych;

5.1.3.3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i plików cookies;

5.1.3.4. stałe połączenie do sieci Internet.

5.1.3.5 kamera internetowa wraz z mikrofonem, głośniki.

5.2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:

5.2.1. rachunku bankowego;

5.2.2. konta poczty elektronicznej;

5.2.3. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 6
Postanowienia końcowe

6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

6.2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

6.3. W przypadku sporów sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2022 roku do odwołania.