Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej www.e-medycy.pl.

Definicje:

Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy.

Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.e-medycy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją.

Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.e-medycy.pl.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty medycznej drogą elektroniczną.

Usługodawca - Miłosz Kuświk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą, Internetowe Centrum Medyczne Miłosz Kuświk, ul. Telefoniczna 23H/7, 91-728 Łódź, NIP: 618-213-54-23, adres e-mail: miloszkuswik@gmail.com do kontaktu: Miłosz Kuświk, tel. +48 601-580-426.

1.2. Usługodawca może zlecić wykonanie usługi innym podmiotom gospodarczym . Odpowiedzialność za wykonywane usługi ponosi podmiot udzielający porady.

1.3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

1.4. Usługi medyczne online realizowane są za pośrednictwem systemu MedFile (www.medfile.pl) w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu.

§

2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

2.1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej www.e-medycy.pl.

2.2. Pacjent rezerwując wizytę zobowiązany jest:

2.2.1. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

2.2.2. uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.

2.3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

2.4. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.

2.5. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 100% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.

2.6. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 h przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.

2.7. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:

2.7.1. za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”

2.7.2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.

2.8. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§

3. Reklamacje

3.1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

3.2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§

4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

4.1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.

4.2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.

4.3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.

4.4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwraca Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.

4.6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§

5. Wymagania techniczne

5.1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

5.1.1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

5.1.2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,

5.1.3. minimalne wymagania sprzętowe:

5.1.3.1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

5.1.3.2. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,

5.1.3.3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,

5.1.3.4. stałe połączenie do sieci Internet.

5.2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:

5.2.1. rachunku bankowego,

5.2.2. konta poczty elektronicznej,

5.2.3. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§

6. Postanowienia końcowe

6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

6.2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

6.3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020.